Panarae Hospital

เป้าประสงค์์

       1.ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ประทับใจและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

       2.องค์กร ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

       3.บุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสุข เป็นแบบอย่างด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

       4.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน<><>