Panarae Hospital

HRMS On Clouds


ประธานกล่าวเปิดพิธี
แบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย(HSCS) / ระบบรายงานความเสี่ยงอุบัติการณ์ออนไลน์(HRMS) โรงพยาบาลปะนาเระ
1. ขั้นตอนการทำ RCA โดย นางสาวทุมทิพย์ ทองดุลดำ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลปะนาเระ
2.การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปะนาเระ โดย ทันตแพทย์หญิง สรินธร ปริยะวาที
3. การใช้งานระบบ HRMS


4. HRMS Part2 Firstlogin