Panarae Hospital

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-12-08 1607416399สขรง พ.ย..pdf
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานทันตกรรม) 2020-12-14 1607917770แบบ สขรทันตกรรม.pdf
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2020-12-14 1607917263สขร พย ยา.pdf
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (งานซ่อม) 2020-12-14 1607919314สขร.พ.ย. งานซ่อม.pdf
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2020-12-14 1607917528สขร พ.ย. lab.pdf
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2020-12-14 1607917549สขร ตุลา lab.pdf
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (งานซ่อม) 2020-12-14 1607919340สขร. ต.ค. งานซ่อม (1).pdf
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-12-08 1607416541สขรตุลาคม.pdf
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2020-12-14 1607917328สขรตค ยา.pdf
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-12-14 1607918731ก.ย..pdf
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-12-14 1607921392สขก สิงหา.pdf
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-12-14 1607921422กค63.pdf
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-12-14 1607921517สขร. มิถุนายน (1).pdf
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-12-14 1607921547พ.ค.pdf
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-12-14 1607921565เมษา.pdf
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-12-14 1607921613มี.ค.pdf
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-12-14 1607921633ก.พ..pdf
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-12-14 1607921655ม.ค..pdf
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานซ่อม) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092382สขร. งานซ่อม ธ.ค.pdf
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุสิ้นเปลือง) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092504สขร. ธ.ค. วัสดุสิ้นเปลือง.pdf
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092547สขร.ยา ธ.ค.pdf
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (งานซ่อม) 2021-02-24 1614149522สขร.งานซ่อมม.ค.pdf
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-02-24 1614149577สขร.ม.ค. สิ้นเปลือง.pdf
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2021-02-24 1614149632สขร.มกรา.ยา.pdf
26 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-03-15 1615792140วัสดุต่างๆ.pdf
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (งานซ่อมบำรุง) 2021-03-15 1615792168งานซ่อมบำรุง.pdf
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2021-03-15 1615792214ยา.pdf
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2021-04-21 1618993177จัดซื้อยา(1).pdf
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ) 2021-04-21 1618993252จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ.pdf
31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-04-21 1618993287วัสดุสิ้นเปลือง(1).pdf
32 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 2021-06-24 1624526523เดือน เม.ย. 64.pdf
33 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 2021-06-24 1624526584เดือน พ.ค. 64.pdf
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630397860แบบสรุปจัดซื้อยาเดือนมิถุนายน 64.pdf
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (จ้างซ่อม,วัสดุสำนักงาน,วุสดุงานบ้านงานครัว) 2021-08-31 1630398021แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 64.pdf
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630398110แบบสรุปจัดซื้อยาเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (วัสดุงานบ้านงานครัว) 2021-08-31 1630398200แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค. 64.pdf
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630401051สขร.ซื้อยาเดือนส.ค.pdf
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-08-31 1630401088สขร.ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ส.ค.pdf
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2021-08-31 1630402292สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 64.pdf