Panarae Hospital

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-12-08 1607416399สขรง พ.ย..pdf
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานทันตกรรม) 2020-12-14 1607917770แบบ สขรทันตกรรม.pdf
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2020-12-14 1607917263สขร พย ยา.pdf
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (งานซ่อม) 2020-12-14 1607919314สขร.พ.ย. งานซ่อม.pdf
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2020-12-14 1607917528สขร พ.ย. lab.pdf
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2020-12-14 1607917549สขร ตุลา lab.pdf
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (งานซ่อม) 2020-12-14 1607919340สขร. ต.ค. งานซ่อม (1).pdf
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-12-08 1607416541สขรตุลาคม.pdf
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2020-12-14 1607917328สขรตค ยา.pdf
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-12-14 1607918731ก.ย..pdf
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-12-14 1607921392สขก สิงหา.pdf
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-12-14 1607921422กค63.pdf
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-12-14 1607921517สขร. มิถุนายน (1).pdf
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-12-14 1607921547พ.ค.pdf
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-12-14 1607921565เมษา.pdf
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-12-14 1607921613มี.ค.pdf
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-12-14 1607921633ก.พ..pdf
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-12-14 1607921655ม.ค..pdf
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานซ่อม) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092382สขร. งานซ่อม ธ.ค.pdf
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุสิ้นเปลือง) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092504สขร. ธ.ค. วัสดุสิ้นเปลือง.pdf
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-08 1610092547สขร.ยา ธ.ค.pdf
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (งานซ่อม) 2021-02-24 1614149522สขร.งานซ่อมม.ค.pdf
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-02-24 1614149577สขร.ม.ค. สิ้นเปลือง.pdf
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2021-02-24 1614149632สขร.มกรา.ยา.pdf
26 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-03-15 1615792140วัสดุต่างๆ.pdf
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (งานซ่อมบำรุง) 2021-03-15 1615792168งานซ่อมบำรุง.pdf
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2021-03-15 1615792214ยา.pdf
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข) 2021-04-21 1618993177จัดซื้อยา(1).pdf
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ) 2021-04-21 1618993252จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ.pdf
31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-04-21 1618993287วัสดุสิ้นเปลือง(1).pdf
32 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 2021-06-24 1624526523เดือน เม.ย. 64.pdf
33 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 2021-06-24 1624526584เดือน พ.ค. 64.pdf
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630397860แบบสรุปจัดซื้อยาเดือนมิถุนายน 64.pdf
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (จ้างซ่อม,วัสดุสำนักงาน,วุสดุงานบ้านงานครัว) 2021-08-31 1630398021แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 64.pdf
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630398110แบบสรุปจัดซื้อยาเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (วัสดุงานบ้านงานครัว) 2021-08-31 1630398200แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค. 64.pdf
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) 2021-08-31 1630401051สขร.ซื้อยาเดือนส.ค.pdf
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม (วัสดุสิ้นเปลือง) 2021-08-31 1630401088สขร.ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ส.ค.pdf
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2021-08-31 1630402292สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 64.pdf
41 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) 2021-10-26 1635236930แบบ สขร ส่งทุกครั้ง ตรวจรับ ส.ค. 64.pdf
42 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 2021-12-27 1640587130แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 64.pdf
43 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-12-27 1640587158แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 64.pdf
44 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 2021-12-27 1640587185แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 64.pdf
45 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 2021-12-30 1640866533สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf
46 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 2021-12-30 1640870184MoIT52.3ใหม่.pdf
47 ขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ2564 2021-12-30 1640870402moit5รายงานผู้บริหาร สขร.pdf
48 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 2022-01-20 1642660410สขร.xlsx
49 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-03-31 16487066601.pdf
50 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-03-31 16487066972.pdf
51 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-03-31 16487067263.pdf
52 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-03-31 16487068411.pdf
53 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-03-31 1648725389แบบ สขร ส่งทุกครั้ง ตรวจรับ กพ 65.docx
54 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2022-03-31 1648725447แบบ สขร ส่งทุกครั้ง ตรวจรับ กพ 65.pdf
55 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) 2022-06-29 1656478652แบบสขร.เดือนเม.ย.65 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา).pdf
56 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) 2022-06-29 1656478670แบบสขร.เดือนพ.ค.65 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา).pdf
57 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 2022-06-29 1656478696แบบ สขร. (สรุปผลจัดซื้อฯ) เดือน เม.ย. 65.pdf
58 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2022-06-29 1656478728แบบ สขร. (สรุปผลจัดซื้อฯ) เดือน พ.ค. 65.pdf
59 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 2022-06-29 1656478744แบบ สขร. (สรุปผลจัดซื้อฯ) เดือน มิ.ย.65.pdf
60 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-06-30 16620879132.pdf
61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-06-30 16620879673.pdf
62 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-09-02 16620880064.pdf
63 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-06-30 16620880785.pdf
64 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-06-30 16620881206.pdf
65 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-07-31 16620881657.pdf
66 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-09-02 16620881808.pdf
67 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (กลุ่มงานทันตกรรม) 2022-09-15 1663225945แบบ สขร ส่งทุกครั้ง ตรวจรับ ก.ย. 65.pdf
68 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2566 2022-12-28 1672214051สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2566.pdf
69 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2566 2022-12-28 1672214085สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2566.pdf
70 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์) 2022-12-28 1672214163สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิ.pdf
71 สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม) 2022-12-28 1672214197สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุทั.pdf
72 สรุปแผนวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบ 2566 2022-12-28 1672214312แผนวัสดุสิ้นเปลือง 2566.pdf
73 สรุปแผนการจัดซื้อยา ปี 2566 2022-12-28 1672214351สรุปแผนการจัดซื้อยา ปี 2566.pdf
74 แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-28 1672214382แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
75 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 2022-12-28 1672214464สขร ตุลา วัสดุสิ้นเปลือง.pdf
76 ใบควบคุมแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 2022-12-28 1672214533สขร. ตุลา ห้องยา.pdf
77 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-28 1672214961สขร. พ.ย. วัสดุสิ้นเปลือง.pdf
78 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 2022-12-28 1672215044แบบ สขร. ธ.ค. วัสดุสิ้นเปลือง.pdf
79 ใบควบคุมแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-12-28 1672215289แบบ สขร. ธ.ค. ห้องยา.pdf
80 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (กลุ่มงานทันตกรรม) 2022-12-28 1672215351แบบ สขร. ธ.ค. ทันตกรรม.pdf
81 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 2022-12-28 1672215515สขร. พ.ย. ห้องยา.pdf
82 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 2022-12-28 1672215551แบบ สขร ส่งทุกครั้ง ตรวจรับ ธ.ค. 65.pdf
83 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 2022-12-28 1672284483แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.65.pdf
84 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-28 1672284563แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.65.pdf