Panarae Hospital

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
4 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1 2021-03-08 161516822020201223054957_11425_1608720597_2.pdf
5 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2 2021-03-08 161516826520201223055002_11425_1608720603.pdf
6 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว) 2021-03-08 161516828420201223055053_11425_1608720653.pdf